Helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 07/10/2019
På de følgende sider kan du finde mere information om, hvilke krav der stilles for at få en helbredsgodkendelse i forbindelse med sin uddannelse indenfor luftfart.

Ansøgning om helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 07/10/2019
Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du bliver helbredsgodkendt indenfor luftfart.
Ansøgere til certifikater skal indsende ansøgning om helbredsmæssig godkendelse (Medical Certificate – MC) klasse 1 eller klasse 2.

Ansøgningen skal være vedlagt en helbredsattest, som er udfyldt af undersøgelsesstedet. Helbredsattesten indeholder resultater af lægeundersøgelsen og skal tillige være påført ansøgers underskrevne samtykke til, at vi kan indhente supplerende oplysninger.

Medical Certificate klasse 1
udsteder vi til erhvervspiloter, flyvemaskinister, flyveledere og undersøgelsen skal foretages på Flyvemedicinsk Klinik ("Aeromedical Center").

Medical Certificate klasse 2 udsteder vi til privatpiloter og kabinebesætningsmedlemmer. Her kan undersøgelsen foretages af en godkendt flyvelæge ("Aeromedical Examiners").

Vores luftfartslæge gennemgår helbredsattesten og vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for certificering – eventuelt på visse betingelser. Hvis vi vurderer, at ansøger ikke opfylder helbredskravene skriver luftfartslægen til den pågældende og meddeler, hvorfor en helbredsgodkendelse ikke umiddelbart kan gives, og hvad der eventuelt skal foretages af supplerende undersøgelser.

Hvis kravene er opfyldt udsteder vi et Medical Certificate, der altid vil have en begrænset løbetid afhængigt af alder mv.
Ansøgning

Application for the transfer of medical records between medical sections of licencing authorities

Transfer skema.

BL 6-serien

BL 6-05, 5. udgave af 9. november 2004

Bestemmelser om helbredskrav

Gældende fra

01/12/2004

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.
Vejledning

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-MED

Fornyelse af helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 07/10/2019
Certifikatholdere skal løbende have foretaget rutinemæssige helbredsundersøgelser afhængigt af helbredsgodkendelsens løbetid.

Når den rutinemæssige helbredsundersøgelse er foretaget, indsendes lægeattesten fra flyvelægen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og vi gennemgår den for at se, om der er konstateret forhold, som kræver en nærmere undersøgelse.

Forhold, som kan give anledning til en nærmere undersøgelse kan fx være:

  • Indlæggelse på sygehus
  • Længere sygemelding, eller
  • Oplysning om fysisk eller psykisk lidelse

 

Her kan vi kræve supplerende undersøgelser - fx speciallægeerklæring - for at vores flyvelæge (Medical Assessor) kan vurdere certifikatholderens egnethed.

Hvis vi konstaterer tegn på et muligt overforbrug af alkohol eller drugs, pålægger vi ansøgeren at gå til kontrolundersøgelser. Hvis det viser sig, at der er tale om et reelt misforbrug, kan vi ikke umiddelbart tillade, at der udstedes en helbredsgodkendelse. En eventuelt senere udstedelse vil så fx kunne være betinget af, at ansøger har gennemgået et dokumenteret behandlingsforløb.

Endelig kan vi eventuelt pålægge begrænsninger i udøvelsen af certifikatrettighederne. I yderste konsekvens kan vi underkende ansøgningen, og der vil herefter ikke kunne udstedes certifikat.


Fornyelse af helbredsgodkendelse for trafikflyvere

En Class 1 indehaver (trafikflyver og flyvemaskinister) op til det fyldte 60 år skal gennemgå en rutine helbredsundersøgelse hver 12. måned.

Certifikatindehavere, der flyver single pilot med gods og passagerer, skal gå til undersøgelse hver 6. måned efter det fyldte 40 år. Det samme gælder Class 1 indehavere, der er fyldt 60 år.

Class 1 indehavere kan ved enhver fornyelse vælge, hvilken autoriseret flyvelæge, der skal udføre fornyelsesundersøgelsen.

Dog skal helbredsundersøgelse i forbindelse med førstegangsudstedelse af trafikflyvercertifikat foretages ved et Aeromedical Centre (Flyvemedicinsk).


Fornyelse af helbredsgodkendelse for privatflyvere og kabineansatte

Class 2 indehavere (i Danmark defineret som PPL, svæveflyvere, ultraletflyvere, ballonflyvere, AFIS operatører og kabine ansatte) skal til fornyelsesundersøgelse hvert 5. år indtil det fyldte 40 år.

Helbredsbeviser fra Doctors.dk

Sidst opdateret 07/10/2019
Her på siden kan du finde materiale, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt i forbindelse med helbredsbreviser fra Doctors.dk.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsendte den 11. april et brev til alle piloter og flyveledere, der som et led i deres arbejde skal være i besiddelse af en gyldig helbredsgodkendelse. Brevet kan hentes nedenfor.

Styrelsen sendte efterfølgende et brev ud til piloter og flyveledere omkring den nye tidsfrist. Brevet kan hentes nedenfor.
Vejledning

Brev til piloter og flyveledere om fornyelse af helbredsbevis fra Doctors.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsendte den 11. april et brev til alle piloter og flyveledere, der som et led i deres arbejde skal være i besiddelse af en gyldig helbredsgodkendelse.

Vejledning

Brev til piloter og flyveledere om udsættelse af tidsfrist for fornyelse af helbredsbevis

Styrelsen sendte efterfølgende et brev ud til piloter og flyveledere omkring en nye tidsfrist.

Pressemeddelelser om helbredsbeviser fra Doctors.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en række pressemeddelelser om helbredsbeviser
fra Doctors.dk.

Kompensation for ekstraudgifter i forbindelse med nyudstedelse

En ny bekendtgørelse skal give mulighed for kompensation for ekstraudgifter til nyt helbredsbevis på luftfartsområdet.

 

Du kan kun søge om kompensation for udgifter til nyt helbredsbevis eller uddannelsesudgifter, hvis dit helbredsbevis er kendt ugyldigt som følge af at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i april 2019 underkendte den flyvemedicinske klinik, der havde udstedt dit helbredsbevis.

Spørgsmål og svar om helbredsbeviser fra Doctors.dk

Klasse 1,2 og 3-helbredsbeviser udstedt på Doctors.dk, er gyldige indtil den 7. juni, hvor de ophører uden videre.
Vedrørende dette vender styrelsen tilbage senere.
Når du får foretaget en ny helbredsundersøgelse og udstedt et nyt helbredsbevis, bortskaffer flyvelægen dit gamle helbredsbevis. Hvis du ikke har fået foretaget en ny helbredsundersøgelse inden fristen den 7. juni, skal du selv sende helbredsbeviset ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Helbredsbeviset mister sin gyldighed den 7. juni. Har du ikke fået udstedt et nyt helbredsbevis inden denne dato, skal du sende helbredsbeviset ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Du kan bruge alle flyvelæger i EU, der er certificeret efter EU’s regler.
Cabin Crew skal ikke have fornyet helbredsbeviset, med mindre der er tale om deciderede lægefaglige fejl. Er det tilfældet, vil det enkelte Cabin Crew blive kontaktet direkte fra styrelsen.
LAPL (der ikke samtidig er klasse 1 eller 2) skal ikke have fornyet helbredsbeviset, med mindre der er tale om deciderede lægefaglige fejl. Er det tilfældet, vil den enkelte helbredsbevisindehaver blive kontaktet direkte fra styrelsen.
Ja. Det skyldes, at FISO ifølge danske regler (BL 6-05) skal have et klasse 2- helbredsbevis.
Nej, hvis dit helbredsbevis oprindeligt stammer fra en anden end Doctors.dk, skal du ikke have nyt helbredsbevis, selvom du har været syge- og raskmeldt hos Doctors.dk.

Oversigt over flyvelæger

Sidst opdateret 08/11/2019

AeMC - Sjælland og Jylland

Class 1 AMEs - Flyvelæger

Class 2 AMEs - Flyvelæger

Oversigt

Oversigt over flyvelæger i udvalgte andre EU-/EØS-lande

Ønsker du at få foretaget en undersøgelse i et land, der ikke optræder på denne liste, så vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være behjælpelig med at finde en oversigt for det pågældende land.