Støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Sidst opdateret 07/05/2021
Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).
  • Puljens størrelse
    30 mio. kr. i perioden 1. januar til 31. maj 2021.
  • Ansøgerkreds
    Luftfartsselskaber, der er indehaver af et dansk AOC, og udfører passagertransport.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 07/05/2021
Luftfartsselskaber, der er indehaver af et dansk AOC og som udfører passagertransport, kan ansøge om tilskud fra ordningen.

Luftfartsselskaber, der pr. 1. oktober 2020 var indehaver af et dansk AOC og som udfører passagertransport, uanset om passagertransporten er helt eller delvist indstillet eller endnu ikke påbegyndt som følge af COVID-19-udbruddet, kan søge om støtte for lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelse af selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).


Kun virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, kan få støtte. Dog kan mikrovirksomheder og små virksomheder være undtaget denne regel.

Læs mere i regelgrundlaget for ordningen, som du bl.a. finder under ”Baggrund og lovgrundlag” i menuen til venstre.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 07/05/2021

Et luftfartsselskab kan få refunderet 100 pct. af lønudgifterne til kritisk personale som defineret i bekendtgørelse 798/2021 af 4. maj 2021 § 3, nr. 3, som er nødvendigt for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC) for perioden 1. januar 2021 til 31. maj 2021.


Hvis en person også bestrider andre jobfunktioner, end de kritiske jobfunktioner, kan der kun udbetales støtte svarende til den andel af arbejdstiden, der anvendes på de kritiske jobfunktioner. Der kan maksimalt udbetales 6,5 mio. kr. i støtte til et selskab.

En virksomhed kan maksimalt modtage 1.800.000 EUR i støtte efter afsnit 3.1 i ”Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud” med senere ændringer. Denne støtteordning hører under disse rammebestemmelser, hvorfor en virksomhed maksimalt kan modtage 1.600.000 EUR efter denne ordning, ligesom støttebeløbet reduceres tilsvarende, hvis virksomheden modtager, eller har modtaget, anden støtte under disse rammebestemmelser.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 07/05/2021
For at få støtte skal luftfartsselskabet sende en samlet ansøgning for hele perioden til Trafikstyrelsen. Ansøgningsfrist er d. 12. maj

Trafikstyrelsen kan anmode ansøger om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.


Nedenfor finder du ansøgningsmaterialet til støtteordningen. Underskrevne ansøgningsskemaer skal scannes og sendes elektronisk til Trafikstyrelsen. Derudover skal der indsendes lønsedler for januar, februar, marts, april 2021. Ansøgning om støtte for maj måned 2021 skal baseres på de forventede lønudgifter for måneden. De faktiske lønsedler for maj skal efterfølgende og senest d. 31. juni 2021 indsendes til styrelsen.

 

Ansøgningen sendes pr. mail til nedenstående adresser med følgende i emnefeltet: ”[Selskabsnavn] – Ansøgning Luftfartspakken, pulje til kritisk personale”.

Ansøgning

Bilag 1 - Støtteordning til kritisk personale (runde 2)

Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).
Vejledning
Vejledning om støtteordning til lønudgifter i luftfartsselskaber

Støtteordningen er en del af den pakke, som der blev indgået en politisk aftale om mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget d. 19. marts 2021.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Sidst opdateret 07/05/2021

Trafikstyrelsen udbetaler støtte til ansøger indenfor 15 arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb. 

Støtten udbetales til den konto, der er tilknyttet ansøgers CVR-nummer. 

 

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 07/05/2021
Støtten ydes på baggrund af reglerne i bekendtgørelse nr. 798/2021 af 4. maj 2021 om støtteordning til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet.
Støtteordningens formål er at støtte danske luftfartsselskaber, der udfører passagertransport, ved at bidrage til selskabernes lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC). 


Støtteordningen er en del af den pakke, som der blev indgået en politisk aftale om mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget d. 19. marts 2021. Aftalepartierne blev enige om at genindføre AOC-støtteordningen fra efteråret 2020 med en samlet økonomisk ramme på 30 mio. kr. Ordningen har virkning fra den 1. januar 2021. Ordningen afvikles, når de generelle kompensationsordninger afvikles eller når midlerne er disponeret.
 

Bekendtgørelse

BEK nr. 798 af 04/05/2021

Bekendtgørelse om støtteordning nr. 2 til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Gældende fra

07/05/2021

Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).

Midlertidig bestemmelse

Meddelelse fra kommissionen

Gældende fra

19/03/2021

Midlertidige rammebestemmelser for foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværedne COVID-19-udbrud.