Sundhedsfarlige boliger

Sidst opdateret 07/10/2019
Det er vigtigt, at din bolig er sund. Blandt andet kan skimmelsvamp, radon eller PCB gøre din bolig sundhedsfarlig og uegnet til beboelse. Bliver der ikke gjort noget ved din bolig, kan den gøre dig meget syg.

Sundhedsfarlig ejer- eller andelsbolig

Sidst opdateret 07/10/2019
Bor du i en ejer- eller andelsbolig og har mistanke om, at den er sundhedsfarlig, er du selv ansvarlig for at få undersøgt problemet.
Hvis din ejer- eller andelsbolig er sundhedsfarlig, er det i sidste ende kommunalbestyrelsens ansvar at gribe ind, hvis du ikke selv gør noget ved det. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og opholdsrum, der indebærer, at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.

Mener du selv, at boligen er så sundhedsfarlig, at den ikke kan bebos, kan du også henvende dig til kommunalbestyrelsen.

Hvis kommunalbestyrelsen er enig i, at boligen er sundhedsfarlig og dermed uegnet til bolig eller ophold, kondemneres boligen, dvs. kommunalbestyrelsen nedlægger forbud mod beboelse og ophold. Kommunalbestyrelsen skal herefter anvise husstanden en anden bolig, fra det tidspunkt forbuddet træder i kraft.

Læs mere om sundhedsfarlige boliger i Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.

Sundhedsfarlig lejebolig (privat udlejning)

Sidst opdateret 07/10/2019
Hvis du har kontaktet din udlejer med en mistanke om, at din bolig er sundhedsfarlig, har du forskellige muligheder, hvis udlejeren ikke reagerer, eller hvis I er uenige.

Huslejenævnet

Skyldes problemet udlejerens manglende vedligeholdelse kan sagen indbringes for huslejenævnet. Der findes huslejenævn i alle kommuner.

Find informationer om dit lokale huslejenævn på din kommunes hjemmeside.

Boligretten

Hvis problemet skyldes andre forhold end manglende vedligeholdelse, kan sagen indbringes for boligretten.

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og opholdsrum. Derfor skal kommunalbestyrelsen reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.

Du kan henvende dig til kommunalbestyrelsen, hvis udlejeren ikke følger op på din henvendelse inden for rimelig tid. Du kan også henvende dig til kommunalbestyrelsen, selv om huslejenævnet har truffet afgørelse.

Yderligere oplysninger om hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere på din henvendelse fremgår af vejledningen om kondemnering.

Kontakt din kommune for nærmere information om, hvordan du kontakter kommunalbestyrelsen i din kommune.

Læs mere om sundhedsfarlige boliger i Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.

Byfornyelsesnævnet

Hvis du er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, har du mulighed for at indbringe denne for byfornyelsesnævnet.

Sundhedsfarlig lejebolig (almen udlejning)

Sidst opdateret 07/10/2019
Hvis du bor i almen bolig og har kontaktet din udlejer med en mistanke om, at din bolig er sundhedsfarlig, har du forskellige muligheder, hvis udlejeren ikke reagerer, eller hvis I er uenige.

Beboerklagenævnet

Skyldes problemet udlejerens manglende vedligeholdelse kan sagen indbringes for beboerklagenævnet.

Du kan finde informationer om beboerklagenævnet på din kommunes hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og opholdsrum. Derfor skal kommunalbestyrelsen reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.

 

Du kan henvende dig til kommunalbestyrelsen, hvis udlejeren ikke følger op på din henvendelse inden for rimelig tid. Du kan også henvende dig til kommunalbestyrelsen, selv om beboerklagenævnet har truffet afgørelse.

 

Kontakt din kommune for nærmere information om, hvordan du kontakter kommunalbestyrelsen i din kommune.

 

Yderligere oplysninger om hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere på din henvendelse fremgår af vejledningen om kondemnering.

 

Læs mere om sundhedsfarlige boliger i Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.

 

Byfornyelsesnævnet

Hvis du er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, har du mulighed for at indbringe denne for byfornyelsesnævnet.

Kommunens mulighed for at gribe ind

Sidst opdateret 07/10/2019
Hvad kan kommunerne gøre ved sundhedsfarlige boliger?
Det er ejeren af en bolig, der er ansvarlig for, at boligen er forsvarlig at bo i. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan dog erklære en bolig for sundheds- eller brandfarlig (kondemnabel) og dermed gøre det ulovligt at bo i boligen.

Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse også give ejeren af en bolig påbud om at gøre noget ved sundhedsskadelige boliger - eller i sidste instans påbyde nedrivning af dem.

Læs mere om sundhedsfarlige boliger i Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.
Vejledning

Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Vejledningen er udarbejdet til brug for kommuner, der får henvendelser om forekomst af fugt og vækst af skimmelsvamp i boliger, eller hvor kommunen på anden vis bliver opmærksom på skimmelsvampeproblemer i boliger og opholdsrum.

Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

Sidst opdateret 07/10/2019
Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

Formålet med håndbogen er at guide de kommunale sagsbehandlere korrekt, hurtigt og sikkert gennem alle faser ved håndtering af en sag om skimmelsvamp i bygninger.

 

Håndbogen indeholder en manual og skal overordnet sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere samt pligt til at anvise beboeren en anden bolig.

 

Håndbogen indeholder også skabeloner til breve, rapporter, dokumentation m.v., der yderligere kan lette og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.

 

Håndbogen er udarbejdet af Kammeradvokaten i samarbejde med udvalgte kommuner og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Rapporten har været sendt i høring hos en række kommuner og interesseorganisationer.

Vejledning

Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

Bilagssamling til håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

Se bilag 1-27 i publikationsoversigten

Fakta om kommunernes ansvar

Det er først og fremmest ejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundheds- og brandfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den.


Efter byfornyelseslovens § 75, stk. 1, påhviler det kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, samt at gribe ind i de tilfælde, hvor disse bygninger ved deres indretning eller beliggenhed er sundheds- eller brandfarlige.