Bygningsforbedringsudvalg

Sidst opdateret 07/10/2019
Bygningsforbedringsudvalget er til for at give kommunalbestyrelsen mulighed for at benytte en administrativ og ubureaukratisk støttemodel.

Hvem kan nedsætte et bygningsforbedringsudvalg?

Bygningsforbedringsudvalget nedsættes af kommunens kommunalbestyrelse til helt eller delvis at udøve kommunens opgaver i forbindelse med bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger, jf. lovens kap. 4.

Hvordan sammensættes et bygningsforbedringsudvalg?

Et bygningsforbedringsudvalg består af 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:


  • to medlemmer repræsenterer kommunale interesser,
  • to medlemmer repræsenterer grundejerinteresser og
  • et medlem repræsenterer bevaringsinteresser.

 

Samtidig med medlemmerne udpeges en eller flere suppleanter for hvert medlem. For suppleanterne gælder de samme regler som for medlemmerne.

De to kommunale repræsentanter kan efter kommunalbestyrelsens ønske være politikere eller embedsmænd.

Af de to medlemmer, der repræsenterer grundejerinteresser, kan den ene udpeges fra andelsboligforeningernes interesseorganisationer.

De to medlemmer udpeges blandt lokale interesseorganisationer. Er dette ikke muligt, kan medlemmerne i stedet udpeges af relevante landsdækkende interesseorganisationer. Organisationer, der varetager bevaringsinteresser kan fx være bevaringsforeninger, lokalmuseer og lokalarkiver.

Medlemmerne udpeges for samme tidsrum som kommunalbestyrelsens funktionsperiode, dvs. fire år. Nedsættes bygningsudvalget midt i den kommunale valgperiode, udpeges medlemmerne for den resterende valgperiode. Udtræder et medlem inden udgangen af en valgperiode, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Kommunen stiller sekretariat til rådighed for udvalget.

Hvilke beføjelser har et bygningsforbedringsudvalg?

Kommunalbestyrelsen fastsætter selv retningslinjerne for bygningsforbedringsudvalgets virksomhed, hvori bl.a. udvalgets kompetence afgrænses nærmere. Kommunalbestyrelsen kan således overlade bygningsforbedringsudvalget at udøve alle kommunalbestyrelsens beføjelser efter kap. 4, eller den kan beslutte at begrænse udvalgets kompetence.

Kommunalbestyrelsen kan eksempelvis beslutte, at udvalget skal behandle ansøgninger og udarbejde indstillinger, men ikke træffe afgørelser. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at alle eller visse sager skal forelægges kommunalbestyrelsen, inden udvalget træffer afgørelser.

Kan bygningsforbedringsudvalgets afgørelser indbringes for anden administrativ myndighed?

I det omfang kommunalbestyrelsen benytter sig af at overlade kompetence til et bygningsforbedringsudvalg, vil bygningsforbedringsudvalgets afgørelser kunne indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. almindelige forvaltningsretlige regler om administrativ rekurs.