Almene familieboliger

Sidst opdateret 02/11/2020
I hele landet er der ca. 500.000 almene familieboliger, hvilket svarer til knap 1/5 af den samlede boligmasse i Danmark. Fælles for de almene familieboliger er, at de modtager offentlig støtte.

Udlejningsregler for almene familieboliger

Sidst opdateret 02/11/2020
Udgangspunktet for udlejning af almene familieboliger er, at de udlejes efter anciennitet på venteliste.

Udgangspunktet for udlejning af almene familieboliger er, at de udlejes efter anciennitet på venteliste.

De følgende persongrupper har fortrinsret på ventelisten for almene familieboliger:

 

  • Ældre og handicappede har fortrinsret til bestemte ældre- og handicap-egnede boliger.
  • Personer, der allerede har bolig i boligorganisationen, har fortrinsret frem for udefrakommende ansøgere (oprykningsretten).
  • Det kan være aftalt med kommunalbestyrelsen, at børnefamilier har fortrinsret til de større lejligheder.
  • Det kan være aftalt med kommunalbestyrelsen, at ansøgere, der opfylder bestemte kriterier, får fortrinsret på ventelisten (fleksibel udlejning).
  • Boligorganisationen kan have besluttet at tilbyde boliggarantibeviser til lejere, som fraflytter deres bolig. Boliggarantibeviset giver indehavere fortrinsret på ventelisten inden for en periode på højst 3 år fra fraflytningstidspunktet.

Opskrivning til almene familieboliger

Sidst opdateret 02/11/2020
For at få en almen familiebolig skal man skrives på venteliste i en af de mange almene boligorganisationer.
For at få en almen familiebolig skal man skrives på venteliste i en af de mange almene boligorganisationer. Der skal betales et mindre gebyr for optagelse på ventelisten og derefter et årligt ajourføringsgebyr.

På boligportalen DanmarkBolig.dk findes en udførlig præsentation af mere end 490.000 almene familieboliger samt oplysninger om, hvilken boligorganisation man skal skrives op i for at leje den ønskede bolig. På siden kan vælges en række forskellige søgekriterier.

Fleksible udlejningsregler

Sidst opdateret 02/11/2020
Kommunen og den almene boligorganisation kan aftale, at udlejning skal ske efter særlige kriterier (fleksibel udlejning). Det kan fx være at give fortrinsret til pendlere med beskæftigelse i kommunen eller til unge studerende.

Fleksibel udlejning er også udlejning efter ventelisten, men boligsøgende, der opfylder de aftalte særlige kriterier, får fortrinsret frem for andre på ventelisten.

Aftalen kan omfatte boliger, der ikke er omfattet af kommunal anvisning, eller anvendes som udslusningsboliger.

De aftalte kriterier er ikke de samme alle steder. Du kan finde oplysning om kriterierne på kommunens eller boligorganisationens hjemmeside.

En aftale om fleksibel udlejning må ikke indeholde kriterier, der indebærer, at der diskrimineres på baggrund af fx etnisk oprindelse. 

Fleksible udlejningsregler

Vejledningen beskriver regler om fleksibel udlejning, der gør det muligt at udleje en stor del af de ledige almene familieboliger efter særlige kriterier, der er aftalt mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen.

Kombineret udlejning

Sidst opdateret 07/10/2019
Kommunen kan beslutte, at almene boligorganisationer i visse boligområder skal afvise at udleje boliger til borgere uden for arbejdsmarkedet, som har modtaget sociale ydelser i 6 sammenhængende måneder.
Kommunen er til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende borger en anden passende bolig i kommunen, hvis borgeren er skrevet på ventelisten på det tidspunkt, hvor kommunen beslutter at anvende reglerne.

Formålet med ordningen er at styrke tilflytningen af ressourcestærke borgere til udsatte boligområder.

Kommunen skal hvert år sende et indberetningsskema til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, hvis den har besluttet at anvende kombineret udlejning. Skemaet sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hvert år senest den 1. september. Opgørelsesperioden gælder fra 1. juni til 31. maj. Indberetningsskemaet sendes til nedenstående mailadresse. 

Kontakt ifm. indberetning

Liste over boligområder hvor kombineret udlejning kan anvendes 2018

Liste over boligområder pr. 1. december 2018, hvor reglerne om kombineret udlejning, jf. almenboliglovens § 51 b, kan anvendes.

Rapport/afrapportering

Indberetningsskema for kombineret udlejning

Indberetningsskema for kombineret udlejning

Lov

LBK nr 1203 af 03/08/2020

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Gældende fra

20/06/2020

Lov om almene boliger, herunder beboerdemokrati, anvisning, finansiering m.v.

Kommunal anvisning til almene familieboliger

Sidst opdateret 07/10/2019
Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan beslutte, at et antal almene familieboliger i kommunen skal stilles til rådighed for løsning af påtrængende boligsociale opgaver.
Dette kan kommunen gøre på tre måder.

  1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at indtil hver fjerde ledige familiebolig skal stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver.
  2. Kommunalbestyrelsen kan indgå (frivillig) aftale med boligorganisationen om at stille et antal ledige familieboliger til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Dette tal kan både være mere eller mindre end hver fjerde bolig. Kommunalbestyrelsen kan dog altid jf. punkt 1 beslutte, at mindst hver fjerde bolig skal stilles til rådighed.
  3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at almene boligorganisationer skal stille indtil hver tredje bolig til rådighed til genhusning for husstande, hvis bolig skal rømmes som følge af sanering, byfornyelse eller nedrivning.

Det er kommunen der alene træffer beslutning om, hvem der kan anvises under hensyntagen til enkeltes boligsociale behov og det område, der anvises til. Men som eksempel kan nævnes skilsmisseramte og personer, der ufrivilligt er blevet hjemløse.