Beboerklagenævn og huslejenævn

Sidst opdateret 07/10/2019
Hvis du bliver uenig med udlejeren om forhold, der vedrører lejeaftalen, kan du klage over sagen. Læs mere om dine muligheder herunder.

Beboerklagenævn

Sidst opdateret 15/01/2020
Hvis du bliver uenig med udlejeren om forhold, der vedrører lejeaftalen, kan beboerklagenævnet vurdere sagen.
Der er beboerklagenævn i alle landets kommuner.

Beboerklagenævnet består af tre personer: en formand og to sagkyndige. Formanden skal være jurist og beskikkes af Transport- og Boligministeriet. Derudover udpeger kommunalbestyrelsen to sagkyndige medlemmer. Nævnets medlemmer kan maksimalt sidde fire år ad gangen.

Læs mere om beboerklagenævn på din kommunes hjemmeside.

Indbringelse af sag

Indbringelse af en sag skal ske skriftligt, og samtidig betales 143 kroner (2017-niveau) i administrationsgebyr. Nævnet skal, senest en uge efter at sagen er indbragt, give den anden part i sagen besked. Parten får herefter to uger til at fremsætte sine synspunkter. Senest fire uger efter, at beboerklagenævnet har modtaget alle nødvendige oplysninger, skal nævnet træffe en afgørelse i sagen. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Beboerklagenævnet er ikke en domstol

Den afgørelse, man får fra beboerklagenævnet, er ikke en dom og kan derfor ikke gennemtvinges. I de tilfælde, hvor en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det blive nødvendigt at indberette sagen for boligretten.

Kontakt din kommune

Hvis du mener, at udlejer overtræder lovgivningen eller har spørgsmål i øvrigt, skal du kontakte din kommune, der fører tilsyn med, at loven overholdes.

 

Huslejenævn.dk

Huslejenævn.dk giver adgang til udvalgte afgørelser fra landets husleje- og beboerklagenævn.

Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er indenfor et emne eller en problemstilling indenfor lejelovgivningen.

Huslejenævn og klagemuligheder

Sidst opdateret 07/10/2019
Bliver lejeren uenig med udlejeren om forhold vedrørende lejekontrakten, er det muligt at klage til huslejenævnet.
Der er huslejenævn i alle landets kommuner. Nævnet afgør de tvister mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri, efter reglerne i lejelovgivningen.

Nævnet består af tre personer: En jurist (formand), og en repræsentant for henholdsvis udlejere og lejere i kommunen.

Det koster et gebyr på 306 kr. (2017) pr. sag, at få sager behandlet ved nævnet. Gebyret er dog 511 kr. (2017) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger. Alle sager skal indbringes skriftligt.

Får lejeren fuldt medhold ved huslejenævnets afgørelse af sagen, skal udlejeren betale et gebyr på 2.124 kr. (2017).

Normalt vil behandlingen af sagerne også foregå "i brevform", eventuelt suppleret med en besigtigelse af ejendommen. Nævnet kan ikke afhøre vidner under strafansvar. Nævnet er nemlig en del af den offentlige administration og ikke en domstol.

En huslejenævnssag kan under normale omstændigheder forventes at vare i 2 til 6 måneder. Den gennemsnitlige behandlingstid varierer dog meget fra nævn til nævn.

Huslejenævnet er ikke en domstol

Huslejenævnets afgørelse, er ikke en dom, og kan derfor ikke gennemtvinges. Hvis en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det blive nødvendigt at indberette sagen for boligretten. Ønsker en af parterne at anke nævnets afgørelse til boligretten, skal det ske inden 4 uger.

Huslejenævn.dk

Huslejenævn.dk giver adgang til udvalgte afgørelser fra landets husleje- og beboerklagenævn.

Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er indenfor et emne eller en problemstilling indenfor lejelovgivningen.

Læs mere

Læs mere om huslejenævn og find huslejenævnet i din kommune på borger.dk